Placśw. Piotra"Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki" (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny stwierdzam cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez znaczną liczbę księży i osób konsekrowanych. Przestępstwo to wywołuje głębokie rany cierpienia i niemocy, przede wszystkim u ofiar, ale także w ich rodzinach i całej wspólnocie, niezależnie od tego, czy są to osoby wierzące, czy też niewierzące. Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Patrząc w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie. Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia.

Czytaj więcej: List Papieża Franciszka do Ludu Bożego

8594377927 c69a658fea o 1Trzeba koniecznie zmierzyć się z całym tym skandalem. Proszę Was, strzeżcie się pokusy ratowania siebie samych, ratowania własnej reputacji – napisał Franciszek w liście, po którym wszyscy biskupi chilijscy złożyli rezygnację.

8 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia, wysłałem do Was list, w którym prosiłem Was o przybycie do Rzymu, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat wniosków z wizyty w Chile moich specjalnych wysłanników. Mieli oni za zadanie pomóc nam znaleźć światło i właściwie uleczyć otwartą ranę – bolesną i głęboką – która od dłuższego już czasu nie przestaje krwawić w życiu tak wielu ludzi, w życiu całego Ludu Bożego.

Czytaj więcej: „Być pasterzami w stylu Jezusa zranionego”. List Franciszka do biskupów Chile [całość]

list papieża do biskupów ChilePapież Franciszek w liście do biskupów Chile przyznał, że doszło do "poważnych błędów" w ocenie sytuacji wokół skandalu pedofilii w Kościele w tym kraju i zarzutów tuszowania takich czynów. "Odczuwam ból i wstyd" - podkreślił papież i poprosił o przebaczenie. 

Publikujemy pełną treść listu Franciszka

List ojca świętego Franciszka

do księży biskupów Chile

po informacji przedstawionej przez J. E. Charlesa J. Sciclunę

Czytaj więcej: List ojca świętego Franciszka  do księży biskupów Chile  po informacji przedstawionej przez J. E....

Mroczne regiony internetu

W piątek 6 października Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników kongresu «Child dignity in the digital world», który odbywał się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jego uczestnicy zaprezentowali Papieżowi opracowaną na zakończenie obrad «Deklarację Rzymską», zawierającą główne wnioski kongresu i apele do rządów, parlamentów, przywódców religijnych itp. o współpracę w zakresie ochrony godności dzieci i nieletnich w świecie cyfrowym.

Czytaj więcej: Przemówienie Papieża Franciszka do uczestników międzynarodowego kongresu  poświęconego godności...

Szanowni Państwo
Pedagodzy, Psycholodzy,
szkół Województwa Małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum zapraszają na konferencję „OCHRONA DZIECKA PRZED PRZEMOCĄ”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 9.30 – 17.00 w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, sala teatralna.

Czytaj więcej: Konferencja „Ochrona dziecka przed przemocą”

Projekt bez tytułu

Kościół na wszystkich szczeblach będzie reagował, stosując najsurowsze środki względem tych wszystkich, którzy zdradzili swoje powołanie i dopuszczali się nadużyć na dzieciach Bożych – zapewnił papież Franciszek przemawiając 21 września 2017 r. do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Gremium to od 3 lat pełni funkcję doradczą i służy doświadczeniem w zakresie ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych.

Czytaj więcej: Przemówienie  Papieża Franciszka do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich  21...

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jestem wdzięczny za tę możliwość spotkania z wami. Wasza obecność jest błogosławieństwem. Dziękuję, że przyszliście tu dzisiaj.

Słowa nie mogą w pełni wyrazić mojego żalu z powodu doświadczonego przez was wykorzystywania. Jesteście cennymi dziećmi Boga, które zawsze powinny oczekiwać naszej ochrony, naszej opieki i naszej miłości. Głęboko ubolewam, że wasza niewinność została naruszona przez tych, którym ufaliście. W niektórych przypadkach zaufanie zostało zdradzone przez członków waszej rodziny, w innych przypadkach przez księży, którzy niosą świętą odpowiedzialność za troskę o duszę. W każdych okolicznościach, zdrada była strasznym naruszeniem ludzkiej godności.

Czytaj więcej: Przemówienie papieża Franciszka z Filadelfii 27. 09. 2015 r. 

Spotkanie z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin
Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Filadelfia, Kaplica Seminarium św. Marcina
27 września 2015

 

Drodzy bracia w biskupstwie, dzień dobry,

W moim sercu wyryte są historie, cierpienia i ból nieletnich, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez księży. Nadal przytłacza mnie wstyd, że ludzie, którym powierzono delikatną opiekę nad tymi maluczkimi, ich wykorzystali i spowodowali im poważne szkody. Głęboko ubolewam z tego powodu. Bóg płacze. Przestępstwa i grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich nie mogą być dłużej trzymane w tajemnicy. Zobowiązuję się do gorliwej czujności Kościoła, aby chronić nieletnich i obiecuję, że osoby odpowiedzialne zdadzą sprawę ze swoich czynów. Ofiary nadużyć stały się prawdziwymi zwiastunami nadziei i sługami miłosierdzia. Pokornie należy się z naszej strony każdemu z nich i ich rodzinom, nasza wdzięczność za wielką odwagę rzucenia światła Chrystusa nad złem seksualnego wykorzystywania nieletnich. A mówię to dlatego, że dopiero co spotkałem się z grupą osób molestowanych jako dzieci, które są wspomagane i otaczane szczególną miłością tutaj w Filadelfii przez arcybiskupa Charlesa Chaputa Uważaliśmy, że warto wam o tym powiedzieć.

czytaj całe przemówienie

Homilia papieża Franciszka

podczas Mszy św. w kaplicy Domu Św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych

Poniedziałek, 7 lipca 2014

Obraz Piotra, który widzi Jezusa wychodzącego z surowego przesłuchania, spotyka spojrzenie Jezusa i zaczyna płakać, przychodzi mi na myśl dzisiaj, gdy spotykam wasze spojrzenia, wielu mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt; czuję spojrzenie Jezusa i proszę Go o łaskę Jego łez.

Łaskę, by Kościół płakał i zadośćuczynił za swoich synów i córki, którzy zdradzili swoją misję, którzy dopuścili się nadużyć w stosunku do niewinnych osób. Jestem wam dziś wdzięczny za przybycie tutaj.

Czytaj więcej: Homilia papieża Franciszka 07. 07. 2014 r. 

Kongregacja Nauki Wiary

List kard. Williama Levady do przewodniczących Konferencji Episkopatów, towarzyszący okólnikowi ws. „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich

3 maja 2011 r.

Ekscelencjo,

jak wiadomo Waszej Ekscelencji Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 21 maja 2010 r., promulgował zaktualizowane motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, zawierające normy dotyczące graviora delicta, wśród których jest bolesna kwestia nadużyć seksualnych ze strony duchownych wobec osób nieletnich.

W celu ułatwienia właściwego stosowania tychże norm i wyjaśnienia innych aspektów związanych z nadużyciami seksualnymi wobec osób nieletnich, wydaje się stosownym, by każda Konferencja Episkopatu opracowała własne Wytyczne, które byłyby pomocą dla Biskupów tejże Konferencji w postępowaniu według jasnych i skoordynowanych procedur w przypadkach nadużyć seksualnych. Tego rodzaju Wytyczne winny uwzględnić konkretne sytuacje na terenie podlegającym jurysdykcji danej Konferencji Episkopatu.

Czytaj więcej: List kard. Williama Levady do Konferencji Episkopatów z 03. 05. 2011 r. 

Kongregacja Nauki Wiary

Okólnik

Do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich

Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich. Wspomniana odpowiedź winna uwzględnić aplikacje prawa kanonicznego w tej kwestii i jednocześnie mieć na względzie ustawodawstwo cywilne.

Czytaj więcej: Okólnik Do Konferencji Episkopatów z 03. 05. 2011 r. 

Normy motu proprio Sacramentorum santitatis tutela

Wprowadzenie historyczne

Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex iuris canonici – KPK), promulgowany przez papieża Benedykta XV w 1917 r., stwierdzał, że osądzanie pewnej liczby wykroczeń kanonicznych lub «przestępstw», leży wyłącznie w kompetencjach Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, która jako trybunał rządziła się własnym prawem (por. kan. 1555 KPK z 1917 r.).

Kilka lat po promulgowaniu Kodeksu z 1917 r. Święte Oficjum wydało instrukcję Crimen sollicitationis (1922), zawierającą szczegółowe wskazania dla poszczególnych diecezji i trybunałów w sprawie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu kanonicznego przestępstwa nakłaniania do grzechu. Tym bardzo ciężkim przestępstwem było naruszenie świętości i godności sakramentu pokuty przez księdza katolickiego, który namawia penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu, ze spowiednikiem lub osobą trzecią. Przepisy z 1922 r. miały na celu dostosowanie do aktualnych potrzeb, w świetle nowego Codex iuris canonici, wskazań Konstytucji apostolskiej Sacramentorum paenitentiae, promulgowanej przez Papieża Benedykta XIV w 1741 r. Trzeba było wziąć pod uwagę różne elementy, uwzględniające specyfikę przypadku (z odniesieniami mniej istotnymi z punktu widzenia cywilnego prawa karnego): uszanowanie godności sakramentu, nienaruszalność tajemnicy sakramentalnej, godność penitenta oraz fakt, że w wielu wypadkach oskarżony ksiądz nie mógł być przesłuchiwany na temat tego wszystkiego, co się zdarzyło, bez zagrożenia dla tajemnicy sakramentalnej.

Czytaj więcej: Normy de gravioribus delictis po zmianach w 2010 r. 

List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii


1. Drodzy bracia i siostry z Kościoła w Irlandii, z wielką troską zwracam się do was jako Pasterz Kościoła powszechnego. Podobnie jak was, głęboko poruszyły mnie informacje dotyczące nadużyć seksualnych wobec bezbronnych dzieci i młodzieży, jakich dopuścili się członkowie irlandzkiego Kościoła, a zwłaszcza kapłani i zakonnicy. Mogę jedynie dzielić konsternację i poczucie zdrady, które były udziałem wielu z was, kiedy dowiedzieliście się o tym, że te grzeszne i zbrodnicze czyny miały miejsce, oraz o tym, w jaki sposób potraktowały je władze Kościoła w Irlandii.

Czytaj więcej: List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii z 19. 03. 2010 r. 

List apostolski motu proprio SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA

Ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary wydany w Watykanie w roku 2001.

Obrona świętości Sakramentów, zwłaszcza Najśw. Eucharystii i Pokuty, a także dbałość o odpowiednie zachowanie szóstego przykazania Dekalogu przez wiernych, powołanych do szczególnej Służby Bogu, przede wszystkim zaś troska o zbawienie dusz, „które zawsze winno być w Kościele najwyższym prawem” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1752), wymagają, aby tenże Kościół w swej pasterskiej gorliwości sam podjął inicjatywę i starał się zaradzić zagrożeniom wykroczeń w tych dziedzinach.

Czytaj więcej: List motu proprio SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 30. 04. 2001 r. 

AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

COD na Facebook

Centrum Ochrony Dziecka 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information