Nowelizacja kodeksu karnego zwiększająca ochronę dzieci przed przemocą

W kwietniu br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą kodeks karny. Ogólnie mówiąc nowelizacja ta zwiększa ochronę dzieci przed przemocą. (https://brpd.gov.pl/aktualnosci/kodeks-karny-znowelizowany-przemoc-wobec-dzieci-bedzie-karana-surowiej). Prawo to wejdzie w życie z dniem 13. lipca 2017 r. i przynosi zmiany, które dotyczą każdego obywatela.

O jakie zmiany chodzi? O czym wszyscy powinniśmy wiedzieć?

Oprócz zaostrzenia kar za cały szereg przestępstw przeciw małoletnim, zasadniczą zmianą interesującą bezpośrednio każdego obywatela RP jest to, że od 13. lipca każdy, kto wejdzie w posiadanie wiarygodnej informacji o popełnieniu poważnego przestępstwa lub też o usiłowaniu popełnienia go na szkodę dzieci poniżej 15-tego roku życia, a także osób psychicznie lub fizycznie nieporadnych, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuraturę lub policję. Brak zawiadomienia, zgodnie ze znowelizowanym art. 240 §1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Do tej pory obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia takich przestępstw dla ogółu obywateli był obowiązkiem społecznym – bez sankcji karnej. Od 13. lipca jest to obowiązek prawny pod sankcją.

 

Na stronach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oprócz informacji o znowelizowanych przepisach i sposobach reagowania możemy znaleźć i ściągnąć wzór pisma, ulotkę informacyjną oraz plakat: http://fdds.pl/reaguj/

Co oznacza ta ważna zmiana prawna, która spowodowała również nowelizację niektórych zapisów Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia? Znowelizowane Wytyczne można przeczytać na stronach Centrum Ochrony Dziecka: http://cod.ignatianum.edu.pl/index.php/dokumenty-episkopatu-polski/52-wytyczne.

 1. Jakie czyny wymagają zawiadomienia? Prawnym obowiązkiem zawiadamiania objęto:
  1. Ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kk)
  2. Zgwałcenie (art. 197 kk ): zbiorowe (§ 3 pkt 1); osoby poniżej 15 r.ż. (§ 3 pkt 2);  kazirodcze (§ 3 pkt 3); ze szczególnym okrucieństwem (§ 3 pkt 4)
  3. Wykorzystanie seksualne bezradności i/lub niepoczytalności (art. 198 kk)
  4. Wykorzystanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż. (art. 200 kk)
 2. Kiedy o informacji możemy powiedzieć, że jest „wiarygodna”?
  1. Gdy istnieje obiektywny dowód popełnionego lub zamierzonego czynu;
  2. Gdy treść wiadomości wzbudza przekonanie, że istotnie czyn został popełniony.
  3. Wiadomość wiarygodna nie musi znaczyć, że jest prawdziwa. Na zawiadamiającym nie ciąży obowiązek badania zgodności informacji z prawdą. Tym zajmą się organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
 3. W jaki sposób należy powiadomić organa ścigania? Można zrobić to osobiście lub też napisać pismo (wzór: http://fdds.pl/reaguj/wzory.html#wzory) z podaniem odpowiednich danych krzywdzonego dziecka oraz domniemanego sprawcy.
 4. Dziecko, które doświadczyło krzywdy wymaga pomocy:
  1. Należy udzielić mu wsparcia i pomocy psychologicznej;
  2. Trzeba pomóc dziecku przygotować się do uczestniczenia w procedurach prawnych.