List  papieża Franciszka do COD

GŁOS NA ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Z OKAZJI 10-LECIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM OCHRONY DZIECKA

ZBRODNIA CZYNÓW PEDOFILNYCH.
ASPEKTY SPOŁECZNE, TERAPEUTYCZNE I PRAWNE

Rozpoczynając tę konferencję pragnę najpierw przede wszystkim użyczyć głosu papieżowi FRANCISZKOWI, który wystosował do Członków, Współpracowników oraz Studentów Centrum swoje słowo. To słowo Franciszka jest odpowiedzią na mój list do niego, który zakończyłem prośbą o błogosławieństwo dla współpracowniczek i współpracowników COD, dla wykładowców, absolwentów, studentek i studentów studiów podyplomowych, dla dobroczyńców, którzy nas wspierali i wspierają. Przede wszystkim jednak poprosiłem o słowo wsparcia dla osób skrzywdzonych, które pragniemy zapewnić o naszym szacunku i o tym, że chcemy dalej wytrwale im towarzyszyć i pracować dla urzeczywistnienia ich i naszego pragnienia, aby dzieci i młodzież oraz osoby bezbronne były bezpieczne w Kościele i w społeczeństwie.

Oto list  papieża Franciszka:

Drodzy  Członkowie Centrum Ochrony Dziecka w Polsce

Z głębokim szacunkiem i podziwem uznaję doniosłość waszej misji w opiece nad najmłodszymi. Jest to posłannictwo, które odzwierciedla miłość i troskę Zmartwychwstałego Chrystusa o Jego najbardziej wrażliwe dzieci. W was widzimy Ducha Chrystusa, który zbliża  się do cierpiących, niosąc nadzieję i  uzdrowienie.

Z okazji  10.  rocznicy powstania Centrum Ochrony Dziecka, składam najszczersze gratulacje wszystkim Członkom, Współpracownikom oraz Studentom za wasze nieocenione zaangażowanie, które nieustannie przyczynia się do budowania bezpieczniejszego świata dla  naszych dzieci.

Ten Jubileusz dziesięciolecia zbiega się z rocznicą powstania Papieskiej Komisji  do spraw Ochrony Małoletnich. Działanie Komisji, jak również Centrum Ochrony Dziecka w Polsce, ma na celu wypełnienie, zgodnie z naturą i misją właściwą Kościołowi, imperatywu moralnego: “skuteczna ochrona małoletnich (Minorum tutela actuosa) i zobowiązanie do zagwarantowania im rozwoju ludzkiego i duchowego zgodnego z godnością osoby ludzkiej, stanowią integralną część orędzia  ewangelicznego, do  którego szerzenia  na całym świecie wezwany jest  Kościół i wszyscy jego członkowie”.

Wasze oddanie dla dzieła ochrony małoletnich nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i schronienie, ale  także podnosi godność dzieci na całym świecie, przekształcając się w latarnię sprawiedliwości i prawdy. W waszych dłoniach, jako świadków cierpienia i zmartwychwstania, spoczywają nadzieje i bóle   najbardziej bezbronnych, którym ofiarujecie nowe życie w chwalebnym ciele Chrystusa.

Poprzez  wasze  nieustanne  wysiłki piszecie istotny rozdział w historii Kościoła, rozdział odkupienia i odrodzenia. Każdy członek Kościoła jest wezwany do naśladowania waszego przykładu, współpracując razem w zapobieganiu nadużyciom i w zapewnieniu, że sprawiedliwość i uzdrowienie są dostępne dla wszystkich.

Wasza praca jest żywym wyrazem synodalnej natury Kościoła, wzorem współpracy i dzielenia się doświadczeniami, które wzbogacają każdą społeczność. W was dostrzegamy miłosierną twarz Boga, która objawia się w świecie poprzez troskę o  najmniejszych i  najbardziej wrażliwych.

Dziękuję wam za nieustanne zaangażowanie i świadectwo nadziei, które ofiarujecie. Niech błogosławieństwo Boże zawsze towarzyszy wam w waszej pracy. Wasze poświęcenie jest cennym darem dla Kościoła i świata. Módlmy się razem, aby wasza służba nadal przynosiła owoce uzdrowienia i pokoju.

Watykan, 12 kwietnia 2024 r.

***

Słowa Franciszka onieśmielają, bo zdają się opisywać środowisko i działania COD jako rzeczywistość idealną, o której On i my dobrze wiemy, że ona taka nie jest. Nie sądzę jednak, aby papież chciał nam – powiem kolokwialnie – “podbić bębenek”, albo “pokadzić”. Myślę, że intencją jego słów jest, byśmy podnieśli głowy i na nowo odkryli, że służymy wspaniałej misji naśladującej miłość i troskę Zmartwychwstałego Pana o Jego najbardziej wrażliwe – zranione i bezbronne wobec przemocy osoby. Odczytuję te słowa Franciszka jako przypomnienie, że boskiej misji służymy i jako dyskretne wskazanie, że skarb tej misji i nadziei w glinianym naczyniu nosimy. Taki to sposób  Franciszek wybrał, by nas potwierdzić! Jestem mu za to bardzo wdzięczny.

Kraków, 25. 04. 2024                                             

                                                                          Adam Żak SJ –  Dyrektor COD