Prewencja osób z niepełnosprawnością

poradniki zatytułowane „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne”

Prewencja osób z niepełnosprawnością

Poradniki

W ramach działań prewencyjnych i edukacyjnych Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa przygotowało praktyczne poradniki zatytułowane „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne” stanowią cenne źródło wiedzy, która pomoże chronić dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przed wykorzystaniem seksualnym. Opracowania skierowane są do rodziców, opiekunów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Poradnik ogólny: NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną.

Poradnik ogólny

Poradnik dla rodziców: NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną.

Poradnik dla rodziców

Szkolenia skierowane do rodziców, opiekunów osób z nipełnosprawnością

Szkolenie mogą prowadzić osoby o przygotowaniu psychologicznym, pedagogicznym, znający specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnością i posiadający wiedzę z zakresu seksualności człowieka oraz problematyki wykorzystania seksualnego osób zależnych. Szkolenie może być prowadzone w ramach zadań instytucji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością jako element współpracy z rodzinami.

Prezentacja dotyczy powyższego scenariusza szkolenia

Szkolenia skierowane do pracowników różnych instytucji pomocowych

Scenariusz ten został pomyślany jako propozycja tego, jak wykorzystać zawarte w poradniku treści, urozmaicając je ćwiczeniami aktywizującymi uczestników szkolenia. Jest to projekt spotkań warsztatowych mających na celu zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat seksualności osób z niepełnosprawnością, rozpoznawania czynników ryzyka i czynników, które chronią przed wykorzystaniem seksualnym. Zawiera też wskazówki, jak zapewnić dziecku/podopiecznemu bezpieczne środowisko rozwoju, jakie zachowania osoby z niepełnosprawnością powinny zaniepokoić, jak zareagować, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego.

Prezentacja dotyczy powyższego scenariusza szkolenia

Szkolenia skierowane do wolontariuszy, animatorów grup duszpasterskich

Wydaje się, że są dwie grupy czy dwa typy wolontariuszy: okazjonalni, wykonujący wolontariat np. na turnusach, koloniach, wyjazdach, dla których kilkudniowy wolontariat to epizod. Podejście uproszczone wydaje się wtedy uzasadnionym sposobem prezentacji tego materiału. Stali, długoterminowi wolontariusze nie tylko są ludźmi, w których warto inwestować, organizując szkolenie, ale zwyczajnie będą też mieli więcej czasu na przyswojenie i wprowadzenie w życie dużej ilości wiedzy zawartej poniżej. Takie wyczerpujące podejście stawia ich niemal na równi z profesjonalistami. Zachęcamy więc do rozważenia, czy nie przygotować dla nich prezentacji stworzonej dla pracowników instytucji opiekuńczych.

Prezentacja dotyczy powyższego scenariusza szkolenia

Zjawisko krzywdzenia przez opiekunów – w tym rodziców i krewnych – oraz przez innych dorosłych mających do nich dostęp zdarza się około 2–3 razy częściej w odniesieniu do dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, niż dzieci zdrowych i umysłowo sprawnych. Pilną potrzebą jest zatem wyposażenie rodziców, opiekunów, wychowawców i wolontariuszy w wiedzę, która pomoże chronić dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Ze względu na złożoność problematyki oraz brak łatwo dostępnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa podjęło się realizacji projektu prewencji wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych. Zespół projektowy stanowili pracownicy i współpracownicy Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie oraz pracownicy naukowi UIK, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (SOW), członkowie wspólnoty L’Arche, pedagog pracujący w szkole specjalnej, a jednocześnie członek wspólnoty Wiara i Światło, osoba z niepełnosprawnościami. W pracę projektową włączyły się również osoby, które są psychologami, a jednocześnie rodziną zastępczą dla dzieci z niepełnosprawnością. Merytoryczne wsparcie zapewnili również profesjonaliści z dziedziny seksuologii. Wynikiem ich pracy są praktyczne poradniki zatytułowane „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne”. Tytuł stanowi nawiązanie do stwierdzenia amerykańskiego socjologa, Davida Finkelhora, jednego z pionierów badań nad wykorzystywaniem seksualnym dzieci, który osoby z niepełnosprawnością intelektualną nazywa ofiarami „dostępnymi, dogodnymi i dyskretnymi”. 

Opracowane przez COD broszury w sposób przystępny dostarczają podstawowych informacji dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wskazują ponadto czynniki ryzyka i czynniki, które chronią przed wykorzystaniem. Autorzy zwracają uwagę również na to, jakie zachowania dziecka niepełnosprawnego powinny zaniepokoić opiekunów. Podają praktyczne odpowiedzi na pytania: Jak osoby dorosłe chroniące dziecko powinny zareagować na symptomy wykorzystania? Jak rozmawiać z dzieckiem o jego seksualności, a jak o doświadczeniu krzywdy? Gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego?

Poradniki uzupełniają propozycje scenariuszy szkoleń, skierowanych do rodziców, opiekunów, pracowników różnych ośrodków, wolontariuszy, animatorów grup duszpasterskich. Ich zakres tematyczny zasadniczo dotyczy treści poradników: „NIEdostępne – NIEdogodne – NIEdyskretne”. Scenariusze te są propozycją, spotkań warsztatowych mających na celu zapoznanie uczestników z wiedzą i umiejętnościami zawartymi we wspomnianych broszurach. Zaproponowana formuła spotkań pozwala na wnikliwe przeanalizowanie tematu przez uczestników i dzielenie się doświadczeniem a ćwiczenia aktywizujące sprzyjają formułowaniu wniosków praktycznych wynikających z konkretnych doświadczeń specyficznych dla danego środowiska.

Poradniki powstały w ramach projektu: System prewencji wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP.

Bezpłatne broszury w formie “papierowej” można zamówić pisząc na adres biurocod@ignatianum.edu.pl lub Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Wysyłka pocztą na koszt zamawiającego.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top