Sympozjum: Zbrodnia czynów pedofilnych. Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Centrum Ochrony Dziecka

Zapraszają na sympozjum z okazji 10-lecia działalności Centrum Ochrony Dziecka pt.

Zbrodnia czynów pedofilnych.
Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne

Kraków, 25 kwietnia 2024

Organizatorzy

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

Centrum Ochrony Dziecka

Patronat Honorowy

Ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski

Mec. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka

Prof. dr hab. Tomasz Homa, Rektor UIK

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, Fundacja Na Szlaku

Prof. dr hab. Michał Królikowski, UW

Prof. dr hab. Paweł Wiliński, UAM

Prof. dr hab. Małgorzata Kowalczyk, UMK

Prof. dr hab. Hanna Suchocka, UAM

Dr hab. Piotr Majer, Prof. UPJPII

Dr hab. Wojciech Sadłoń, UKSW, ISKK

Dr hab. Anna Seredyńska, UIK

Dr Jan Dohnalik, UKSW

Komitet organizacyjny:

Dr Krzysztof Biel, UIK (przewodniczący)

Dr Adam Żak, COD

Mgr Ewa Kusz, COD

Mgr Iwona Szarota, COD (sekretarz sympozjum)

Mgr Wojciech Bojanowski, COD, UIK

Cel sympozjum:
Wykorzystywanie seksualne małoletnich jest problemem społecznym o charakterze globalnym. Raporty z ostatnich lat dotyczące skali zjawiska wskazują ciągły wzrost przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży pomimo coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawnych skierowanych przeciwko sprawcom przestępstw. Największy sprzeciw i reakcję społeczną budzą przestępstwa seksualne przeciwko osobom poniżej 15. roku życia, które w powszechnym rozumieniu określa się mianem pedofilii.
Przemoc seksualna wobec małoletnich obejmuje szereg zachowań, które wywołują negatywne skutki w psychice dziecka i mogą prowadzić do wielu zaburzeń społecznego funkcjonowania dziecka. Przeżycia traumatyczne wzmacniane są dodatkowo przez fakt, że większość sprawców należy do osób z bliskiego otoczenia dziecka. Ponadto do nadużyć dochodzi często na terenie instytucji opiekuńczych i wychowawczych, a sprawcami są osoby mające dzieci pod swoją bezpośrednią opieką przez wiele godzin, a nawet mogą pełnić stałą pieczę nad dzieckiem.
Celem sympozjum jest namysł nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci w jego trzech aspektach: społecznym, terapeutycznym i prawnym. W obszarze społecznym zwrócimy uwagę na skalę zjawiska, czynniki ryzyka stawania się ofiarą i możliwe aspekty profilaktyki. W aspekcie terapeutycznym skoncentrujemy się na skutkach wykorzystywania seksualnego małoletnich i propozycjach oddziaływań terapeutycznych wobec ofiar czynów pedofilnych. Z punktu widzenia prawa przyjrzymy się najnowszym zapisom ustawowym i będziemy pytać o adekwatność i skuteczność regulacji prawnych w zakresie prawa karnego i kościelnego.
Sympozjum stanie się okazją do prezentacji misji i dorobku Centrum Ochrony Dziecka w zakresie prewencji przemocy seksualnej wobec małoletnich w czasie dziesięcioletniej działalności.
Do udziału w sympozjum zapraszamy wszystkich, którzy pracują z dziećmi i którym leży na sercu dobro dziecka: przedstawicieli szkół i ośrodków wychowawczych, terapeutów, liderów instytucji prowadzonych przez Kościół, studentów.
Sympozjum ma charakter hybrydowy. Miejscem obrad będzie Aula im. Grzegorza Piramowicza Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26.
Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym https://forms.gle/pQE1DudmehCrwEE27. Termin rejestracji do 10 kwietnia 2024.
Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Program sympozjum:
09.00-09.30 – Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
09.30-10.00 – Wykład wprowadzający – Dr Adam Żak, Dyrektor COD


Panel I – Dr Krzysztof Biel, UIK – prowadzenie panelu

10.00.11.45: Społeczne skutki wykorzystywania seksualnego dzieci
Dr Krzysztof Biel, UIK
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalczyk, UMK
Dr Monika Sajkowska, FDDS
Mgr Sławomir Nowotny, ISKK

11.45-12.15 – Przerwa kawowa


Panel II – Mgr Ewa Kusz – prowadzenie panelu

12.15-14.00: Ofiara pedofilii – perspektywa terapeutyczna
Dr Jacek Prusak, UIK
Dr Barbara Smolińska, Pracownia Dialogu
Mgr Ewa Kusz, COD
Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, Fundacja Na Szlaku


14.00-15.00 – Przerwa na lunch


Panel III – Prof. dr hab. Hanna Suchocka, UAM – prowadzenie panelu

15.00-16.45: Ochrona małoletnich i prawa osób skrzywdzonych – aspekt prawny
Mec. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka – Ochrona dziecka w świetle ustawy Kamilka
Prof. dr hab. Paweł Wiliński, UAM – Prawa podstawowe pokrzywdzonego. Fundament i standard minimalny
Dr Jan Dohnalik, UKSW – Prawo kanoniczne wobec wykorzystywania seksualnego małoletnich i bezbronnych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy


16.45 – Zakończenie konferencji

Patronat honorowy:

Patronat medialny: